Informace o provozu školského poradenského zařízení do konce školního roku 2019/2020

Vážení klienti, od 11. 5. 2020 dochází  k obnovení činnosti Speciálně pedagogického centra. Poskytování služeb a provoz Speciálně pedagogického centra bude probíhat za zvýšených epidemiologicko – bezpečnostních opatření, které mají za cíl minimalizovat možnost nákazy nemoci COVID – 19.

Je nutné omezit setkávání zvýšeného počtu osob v prostorách SPC. O všech nezbytných podrobnostech týkajících se bezpečnostních opatření budou klienti předem informováni. Bezpečnostní pokyny pro všechny návštěvníky budou vyvěšeny u vstupu do prostor Speciálně pedagogického centra. Pokud je to možné, je třeba upřednostňovat bezkontaktní formy komunikace, především e – mail a telefon

Před návštěvou Speciálně pedagogického centra prosíme o pozorné pročtení níže uvedených informací a jejich následné dodržování.

 1. Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytují nebo se v posledních 14-ti dnech vyskytly příznaky infekce dýchacích cest, kašel či zvýšená teplota, byli jste v kontaktu s rizikovou osobou s onemocněním COVID-19, nesmíte do budovy vstoupit. Zůstaňte doma a kontaktujte nás telefonicky nebo emailem.
 2. Pokud klient vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné, aby okamžitě opustil zařízení. O podezření informuje SPC spádovou hygienickou stanici a ředitele školy.
 3. Pokud se u zaměstnance SPC příznaky objeví v průběhu práce, resp. poradenských aktivit, informuje zaměstnavatele, zařízení opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu.
 4. Podmínkou pro poskytování poradenské služby je předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Formulář čestného prohlášení lze stáhnout zde na našich webových stránkách. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý klient čestné prohlášení nepodepíše, nebude poradenská služba poskytnuta.
 1. Vstup do budovy zařízení je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám (s klientem může jít jako doprovod pouze jedna osoba). Všichni klienti i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách roušky nebo jiné odpovídající ochranné prostředky. Dítě, žák, student bude mít k dispozici svoji roušku po celou dobu vyšetření, s sebou bude mít také roušku/roušky náhradní a sáček na odložení roušky, příp. použité kapesníky, ubrousky.
 2. Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla a řídit se pokyny pracovníků SPC. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.
 3. V prostorách SPC bude zajištěno pracovníky SPC časté větrání jako zásadní preventivní faktor (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 4. S sebou prosím přineste pro sebe a dítě, žáka, studenta vlastní psací potřeby- obyčejnou tužku pro dítě, psací potřeby pro dospělého. Pro dítě jednorázové kapesníky, pití a dle potřeby (pro mladší děti) hračku, hru – v čekárnách nejsou k dispozici, je v nich rovněž omezen provoz.
 5. Po ohlášení svého příchodu zazvoněním/ po zazvonění je zákonný zástupce/zletilý klient příslušným pracovníkem vpuštěn do budovy zařízení.
 6. Po vstupu na pracoviště si všichni klienti a jejich doprovod nejprve dezinfikují ruce.
 7. V průběhu poskytování poradenských služeb v místnosti nemusí klienti ani pedagogičtí pracovníci zařízení nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v průběhu poskytování poradenské služby. Při sejmutí si každý klient ukládá roušku do sáčku.V případě potřeby mohou být klienti vyzváni, aby si vydezinfikovali nebo umyli ruce.

Další informace:

Klienti jsou objednáváni v různých časových intervalech tak, aby se minimalizoval jejich vzájemný bezprostřední kontakt, předcházelo hromadění osob a instruování tak, aby se omezil volný pohyb v budově.
Doporučujeme čekat mimo prostory zařízení nebo v prostorách určených odborným pracovníkem a to tak, aby se minimalizoval kontakt s ostatními klienty.

Hromadné setkávání klientů v budově SPC a prostorách čekáren není přípustné. Využívání čekáren je omezeno. Mezi osobami v čekárně musí být udržován odstup 2 metry, pokud se

nejedná o osoby ve vztahu klient – doprovázející osoba. Z toho důvodu bude pouze po jedné osobě v každé ze dvou čekáren.

Dodržujte, prosím, přesný čas pozvání. V případě jeho nedodržení si vyhrazujeme právo přesunutí termínu.
Nemůžete-li se dostavit, kontaktujte nás, prosím.
Pokud pominul důvod Vaší žádosti také nás, prosím, informujte.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost. Kolektiv SPC pro sluchově postižené

Mgr. Radek Musil, v. r. ředitel školy