KDO JSME

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školské poradenské zařízení, které je zřízeno při škole. Zajišťuje pro děti, žáky a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí a žáků a při přípravě na budoucí povolání, spolupracuje s orgány sociálně – právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi; výše uvedené služby zajišťuje pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřuje se zejména na děti a žáky se sluchovým postižením. Jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 116, a prováděcími předpisy k zákonu.

SPC poskytuje péči dětem, žákům

  • se sluchovým postižením
  • se sluchovým postižením ve spojitosti s dalšími přidruženými postiženími

Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra nebo v terénu.

Odborníci (speciální pedagogové, psycholog, soc. pracovnice) speciálně pedagogického centra jsou zde pro pomoc s výchovou a vzděláváním Vašeho dítěte. Pomohou Vám najít odpovědi na otázky, jak s dítětem komunikovat, co všechno a jak je třeba dítě naučit před zahájením školní docházky.

Služby SPC jsou bezplatné a poskytujeme je dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením a jejich rodinným příslušníkům a pedagogům. Pro poskytnutí naší péče je nutné doložit lékařské vyšetření (audiometrické) od foniatra.