SLUŽBY PRO KLIENTY

Psychologické

 • psychologické poradenství a péče o rodinu
 • psychologická diagnostika
 • řešení výchovných problémů
 • řešení výukových problémů
 • psychorehabilitace rodin

Sociálně – právní

 • Poskytování sociálně právního poradenství a zabezpečení sluchově postižených a jejich rodin.

Speciálně-pedagogické

 • Speciálně pedagogická intervence a poradenská podpora dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením.
 • Speciálně pedagogická diagnostika u dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracování návrhů na vzdělávání ve třídě zřízené pro žáky se sluchovým postižením.
 • Diagnostika potřebnosti a zpracování doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
 • Budování a rozvoj audioorální komunikace, její složky receptivní, zejména poslechu a odezírání, a složky produktivní.
 • Rozvoj českého znakového jazyka a dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob.
 • Poskytování informací o možnostech vzdělávání a komunikace osob se sluchovým postižením a jejich životě záskonným zástupcům, popřípadě starším žákům.
 • Poskytování poradenských informací o kompenzačních a dalších pomůckách včetně didaktických a jejich dostupnosti, poskytování instrukce k jejich používání.
 • Poradenství ohledně sluchadel a kochleární implantaci včetně nácviku na audiometrické vyšetření.
 • Příprava na implantaci kochleárního implantátu a následná logopedická péče a rehabilitace.
 • Cvičení na posilování nepostižených smyslových funkcí
 • Sluchová výchova (reedukace a edukace sluchu)
 • Logopedická intervence -(dechová, fonační a artikulační cvičení, výstavba orální řeči, alternativních metod čtení, analyticko-sytetická metoda čtení, rozvoj slovní zásoby, vedení pojmových deníků, nácvik čtení s porozuměním apod.)
 • Raná intervence v rodinách i ambulantně v SPC – pomoc při budování způsobu komunikace terapie

Dále Vám SPC nabízí:

 • výuku znakového jazyka pro rodinné příslušníky, pedagogy;
 • pomoc s výběrem a zařazováním dítěte do vhodné MŠ, ZŠ, SŠ a s volbou povolání;
 • seznámení s dalšími rodinami v obdobné životní situaci;
 • hospitace v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené;
 • krátkodobé diagnostické pobyty rodičů a dětí ve škole;
 • diagnostické pobyty žáků ve škole;
 • zprostředkování kontaktů na odborníky z oblasti foniatrie (AUDIO-fon centrum Brno atd.)
 • zapůjčení literatury, pomůcek, CD, DVD;
 • metodická podpora a poskytování poradenských odborných konzultací pedagogickým pracovníkům škol vzdělávajícím žáky se sluchovým postižením.