SLUŽBY PRO KLIENTY

Psychologické

 • Při vyšetření dítěte nebo žáka se psycholog zaměřuje na posouzení úrovně kognitivních schopností dítěte nebo na jiné posouzení dle potřeb.
 • Poskytuje odborné psychologické služby v oblasti volby povolání.
 • Poskytuje poradenskou činnost při řešení výchovných a vzdělávacích problémů.
 • Pomáhá při řešení problémů v oblasti sociálních vztahů.
 • Provádí v co nejkratší možné době krizovou intervenci.
 • Podpora rodiny v celkovém harmonickém rozvoji dětí a žáků.

Sociálně – právní

 • Poskytování sociálně právního poradenství a zabezpečení osobám se sluchovým postižením a jejich rodinám.

Speciálně-pedagogické

 • Speciálně pedagogická intervence a poradenská podpora dětem a žákům se sluchovým postižením.
 • Speciálně pedagogická diagnostika u dětí a žáků se sluchovým postižením pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracování návrhů na vzdělávání ve třídě či škole zřízené podle §16 odst. 9 (školský zákon).
 • Diagnostika potřebnosti a zpracování doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
 • Budování a rozvoj audioorální komunikace, její složky receptivní, zejména poslechu a odezírání, a složky produktivní.
 • Rozvoj českého znakového jazyka a dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob.
 • Poskytování informací o možnostech vzdělávání a komunikace osob se sluchovým postižením a jejich životě zákonným zástupcům, popřípadě starším žákům.
 • Poskytování poradenských informací o kompenzačních a dalších pomůckách včetně didaktických a jejich dostupnosti, poskytování instrukce k jejich používání.
 • Poradenství ohledně sluchadel a kochleární implantaci.
 • Příprava na implantaci kochleárního implantátu a následná logopedická péče a rehabilitace.
 • Cvičení na posilování nepostižených smyslových funkcí.
 • Sluchová výchova (reedukace a edukace sluchu).
 • Logopedická intervence – dechová, fonační a artikulační cvičení, výstavba orální řeči, alternativních metod čtení, analyticko-syntetická metoda čtení, rozvoj slovní zásoby, vedení pojmových deníků, nácvik čtení s porozuměním apod.
 • Raná intervence v rodinách i ambulantně v SPC – pomoc při budování způsobu komunikace terapie.

Další činnosti

 • Spolupráce s ošetřujícími lékaři dětí a žáků v péči SPC.
 • Spolupráce s pedagogickými pracovníky dítěte nebo žáka, kterým SPC poskytuje poradenské služby.
 • Podpora rodiny v celkovém harmonickém rozvoji dětí a žáků.
 • Spolupráce s poradnou, dalšími centry, případně středisky výchovné péče při poskytování souběžných poradenských služeb žákům.
 • Zapůjčování odborné literatury dle potřeb žáků.
 • V případě možnosti zprostředkovává výuku znakového jazyka pro rodinné příslušníky, pedagogy.
 • Pomoc s výběrem a zařazováním dítěte do vhodné MŠ, ZŠ, SŠ a s volbou povolání.
 • Seznámení s dalšími rodinami v obdobné životní situaci.
 • Metodická podpora a náhledy ve výuce v MŠ, ZŠ a SŠ podle § 16 odst. 9 (školský zákon).
 • Metodická podpora a náhledy ve výuce v MŠ, ZŠ a SŠ běžného vzdělávacího proudu.
 • Krátkodobé diagnostické pobyty rodičů a dětí ve škole.
 • Diagnostické pobyty žáků ve škole.
 • Zprostředkování kontaktů na odborníky z oblasti foniatrie (AUDIO-Fon Centrum Brno atd.).